dzienn: (I'm an alien)

Прыкладна год таму я падумаў што ведаю тэму будучай навагодняй гульні. Дакладна я падумаў так: "Здаецца, я ўжо ведаю тэму наступнай гульні. Нажаль."

Так і сталася.
Але гульня ня будзе сумнай. Грустной - не будет.


29 сьнежня пачынаючы з 21й гадзіны прадстаўлю вашай увазе чарговую сваю калядна-навагоднюю гульню на www.cx.by
Думаю гэта будзе апошняя з сэрыі гэткіх канцэптуальных...
Хаця хто тую канцэпцыю разумеў..:) Мо хто й мог бы - а не гуляў. Ці згуляе зараз?
Але мне гэта было трэба.
*А вам гуляйся, ага )

Спадзяюся нармальна ўсё пройдзе, і нават можа спадабаецца.

Вясёлых Калядаў!

--
29/12/2009 в 21.00 беларусского времени на cx.by моя открытая (для всех зарегистрированых бесплатно) игра.
В общем если кто схватчик - будьте в курсе, кто не в курсе Схватки но хочет попробовать - заходите на сайт, регистрируйтесь (до игры :) ). Играть можно и в одиночку, или стучитесь в какую-нибудь команду (например BZIK ;) )

*** Надеюсь эта інформація не помешает вам в ігре ;)))

From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

dzienn: (Default)
dzienn

December 2016

S M T W T F S
     1 23
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 18th, 2017 07:19 am
Powered by Dreamwidth Studios